ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

WYSTAWIANE PRZEZ OSOBY PRYWATNE

informacje z kwietnia 2015

 • Osoba zapraszana musi przekazać osobie zapraszającej:
 • kopię (skan) strony swojego paszportu zawierającej dane osobowe,
 • następujące dane:
      — nazwisko łacinką (jak w paszporcie),
      — nazwiska poprzednie łacinką,
      — imię (imiona) łacinką,
      — imię ojca (nie otczestwo!) łacinką,
      — data urodzenia,
      — miejsce urodzenia,
      — obywatelstwo,
      — numer paszportu,
      — adres stałego zameldowania.

 • Dla zapewnienia przekazania kompletu danych i ułatwienia zapraszającemu przeniesienia ich na formularz wniosku o wydanie zaproszenia, osoba zapraszana może przesłać zapraszającemu dane na poniższym formularzu:
 • formularz z danymi zapraszanego (w języku rosyjskim, 0,1 MB),
 • wzór wypełnienia (w języku rosyjskim, 0,1 MB).

 • Osoba zapraszająca cudzoziemca musi:
 • być obywatelem Polski lub posiadać prawo stałego pobytu w Polsce,
 • posiadać tytuł prawny do lokalu, adres którego zostanie podany we wniosku o zaproszenie, lub przedstawić pisemne upoważnienie do zaproszenia cudzoziemca podpisane przez osobę posiadającą tytuł prawny do tego lokalu,
 • udokumentować posiadanie wystarczających środków finansowych.

 • Wymagania co do posiadanych przez zapraszającego środków finansowych:
 • nie mniej niż 457 PLN na każdy miesiąc pobytu obcokrajowców pomnożone na ilość zapraszanych osób + siebie samego,
 • środki na przyjazd/powrót obcokrajowca, liczone pojedynczo na każdą zaproszoną osobę, niezależnie od okresu zaproszenia, różne dla różnych krajów (dla Ukrainy: 200 PLN).

 • Dokumentem potwierdzającym może być:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • wyciąg z konta bankowego (lokaty),
 • kombinacja obu rodzajów dokumentów.

  Akceptowane są potwierdzenia ostatnio wykonanych operacji zawierające informacje o saldzie.

  Akceptowane są wydruki PDF-ów, zawierające tekst "Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla."

  Przykładowo:
  — zapraszając jedną osobę z Ukrainy na miesiąc należy zarabiać minimum 1114 PLN brutto miesięcznie lub posiadać na koncie minimum 1114 PLN (457 PLN na siebie + 657 PLN na zapraszanego),
  — zapraszając dwie osoby z Ukrainy na dwa miesiące należy zarabiać minimum 1771 PLN brutto miesięcznie (457 PLN na siebie + 657 PLN na każdego zapraszanego) lub posiadać na koncie minimum 3142 PLN (457 PLN na siebie pomnożone na 2 miesiące + 457 PLN na każdego zapraszanego pomnożone na 2 miesiące + 200 PLN na każdego zapraszanego jednorazowo),
  — zapraszając dwie osoby z Ukrainy na rok należy zarabiać minimum 1771 PLN brutto miesięcznie (457 PLN na siebie + 657 PLN na każdego zapraszanego) lub posiadać na koncie minimum 16852 PLN (457 PLN na siebie pomnożone na 12 miesięcy + 457 PLN na każdego zapraszanego pomnożone na 12 miesięcy + 200 PLN na każdego zapraszanego jednorazowo).

  Końcowa data ważności zaproszenia nie może być późniejsza niż rok od daty wydania zaproszenia. Jeżeli we wniosku zostanie podana późniejsza data końcowa, zostanie ona zmieniona.

 • Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię paszportu osoby zapraszanej,
 • kopię tytułu prawnego do lokalu (oryginał do wglądu),
 • kopię dokumentu (lub dokumentów), stanowiącego dowód posiadania wystarczających środków (oryginał do wglądu).

  Jeżeli zapraszający nie jest jedynym właścicielem lokalu lub jeżeli właścicielami są krewni zamawiającego, należy dołączyć upoważnienie od (współ)właścicieli:

  [miejscowość, data]
  UPOWAŻNIENIE
  Ja, [imię, nazwisko (współ)właściciela lokalu], zamieszkały/a [adres], legitymujący/a się dowodem osobistym nr [numer] wyrażam zgodę na zaproszenie cudzoziemców przez [imię, nazwisko zapraszającego], zamieszkałego/ej pod ww. adresem, legitymującego/ej się dowodem osobistym nr [numer].

 • Składanie wniosku o wydanie zaproszenia.

  W Krakowie wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6, tel. +48 12 392 18 07, czynne: pn 9–17, wt–pt 8–15.

  Czas rozpatrzenia wniosku wynosi ok. 2 tygodnie.

  Opłata wynosi 27 PLN za każdą zapraszaną osobę.

  Zapraszający musi osobiście złożyć wniosek oraz osobiście odebrać gotowe zaproszenie. Zapraszający jest powiadamiany telefonicznie (z numeru +48123921807 lub +48123921147), gdy zaproszenie jest gotowe lub jeżeli wniosek należy uzupełnić.

  Zapraszający otrzymuje dwa egzemplarze zaproszenia: oryginał, który powinien przekazać zapraszanemu oraz kopię, którą zachowuje dla siebie.

 • Poniżej pliki z bardziej szczegółowymi informacjami, wzór upoważnienia i wniosku (według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r.):
 • informacja (w języku polskim, 1,3 MB),
 • upoważnienie (w języku polskim, 0,1 MB),
 • wniosek (w języku polskim, angielskim i francuskim, 2,2 MB),
 • wniosek (wzór wypełnienia, 2,6 MB),
 • blankiet wpłaty (wzór wypełnienia, 0,3 MB).

 • Składanie wniosku o wydanie wizy.

  Rodzaj wizy (polska czy Schengen) wybierany jest zapraszanego we wniosku o wydanie wizy. Nie zależy to od zaproszenia.

  Koszt wizy dla Ukraińców wynosi od 0 do 35 EUR.

  Ambasada/konsulat może zdecydować o wystawieniu wizy na okres krótszy niż ten, na który wystawione zostało zaproszenie.

  Zarejestrować się, aby złożyć dokumenty do konsulatu należy na stronie https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres, tefefon i adres e-mail zapraszającego.

 • Do konsulatu należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • formularz (ze zdjęciem),
 • paszport wewnętrzny i zagraniczny i ich kopie,
 • kod identyfikacyjny,
 • oryginał zaproszenia i jego kopia (ksero, a nie kopia wydana w Polsce),
 • zaświadczenie z miejsca pracy,
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy,
 • zaświadczenie o posiadaniu wystarczających środków (jeżeli dochody są zbyt niskie),
 • ubezpieczenie na okres pobytu + 15 dni i jego kopia.

  Ostatnio niektóre dokumenty zostały usunięte ze spisu wymaganych papierów.
  Patrz: Польша упростила процедуру выдачи виз для граждан Украины.


  WYSTAWIANE PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE

 • Obywatele Rosji, Ukrainy i Białorusi mogą uzyskać bezpłatną wizę w przypadku zaproszenia ich do Polski w celach naukowych. Zaproszenie powinno być wystawione np. przez sekretariat wydziału uczelni i zawierać:
 • informacje o zapraszanych osobach:
       — nazwisko (łacinką i cyrylicą), płeć, data i miejsce urodzenia,
       — paszport (numer, data wydania i organ wydający, data ważności),
       — informację, że są to np. studenci lub wykładowcy uczelni, wraz z danymi teleadresowymi uczelni,
 • informację o przyczynie przyjazdu (np. projekt naukowy wraz z informacjami o jego celach i terminie przeprowadzania),
 • deklarację, że organizator projektu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • dane organizatora projektu (nazwisko, adres, telefon, stanowisko).